Π ο λ υ ι α τ ρ ε ί ο  Ί α σ η  Α λ ι ά ρ τ ο υ
 

Το Ίαση Αλιάρτου είναι ένα πρότυπο διαγνωστικό κέντρο με εξαιρετικά σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και

παρέχει υψηλής ποιότητας διαγνωστικές υπηρεσίες , εξασφαλίζοντας την εγκυρότητα των μετρήσεων σε απόλυτο βαθμό.

 Σε συνεργασία με καταξιωμένους ειδικούς κλινικούς ιατρούς του Πολυιατρείου μας ,γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και

παρέχονται χωρίς καμία επιβάρυνση εξηγήσεις και οδηγίες σε όσους το έχουν ανάγκη.